Lagerhusets historia

Lagerhuset invigdes den 1 oktober 1920. Från början var det ett frilager, kopplat till Järntorgets historiska roll utanför stadens gräns som import- och exporthamn. Det var en tullfri byggnad där importerade varor lossades direkt från båtarna. Först när varorna lämnades ut på andra sidan huset räknades de som inkomna i Sverige. Frilagret var det första i sitt slag i landet och en direkt föregångare till Frihamnen. Huset i tre plan samt källare och vindsvåning påbörjades våren 1917 efter ritningar av arkitekt Karl Samuelsson (1881–1944).

Köpmännen i Göteborg hade under lång tid intresserat sig för de frilagerlösningar som Danmark och Norge hade. Ett motsvarande upplägg för Göteborgs del skulle kraftigt gynna handeln och stadens transoceana förbindelser. Man började därför att lobba för ett frilager i staden. Kungliga generaltullstyrelsen tillstyrkte så småningom ett frilager i Göteborg, och stadsfullmäktige beslöt 1917 att säga upp alla arrendatorerna till de gamla magasinen bakom Järnvågen. Området runt omkring Lagerhuset var på den tiden tätt bebyggt med låga lagerbyggnader, små verkstäder och järnvägsspår på kajen där man lossade varor. Det nya huset – som uppfördes på den forna sillkajen – skulle utrustas med galler för fönstren i bottenvåningen och dörrarna beslås med plåt. För att pråmar skulle kunna lossa utan att stoppa kanaltrafiken, revs kajavsnittet mot Rosenlundskanalen som breddades inför bygget. Tre år senare togs huset i bruk.

Lagerhuset blev en vanlig lagerlokal 1922 i och med att Frihamnen tillkom. En sammanslutning av västra Sveriges mejerier flyttade in i två tredjedelar av huset. Det kallades därför Ostlagret i folkmun. Alla byggnaderna i området, förutom Lagerhuset, försvann i en stor brand 1947. Osthanteringen fortsatte fram till 1964.

Kommunala Higab köpte Lagerhuset 1996, då det värderades till fem miljoner kronor. Planer på ett förlagshus i Göteborg hade funnits i många år. 1999 realiserades dessa planer, när 13 mindre göteborgsförlag flyttade in i lagerhuset. Dessa var då: Anamma Böcker, Bo Ejeby förlag, Bokskogen, Epsilon, Gavrilo förlag, Bokförlaget Korpen, Lindelöws förlag, Lutfisken, Optimal Press, Renässans, Tre Böcker förlag, Warne förlag (upphört) och Vinga Press. Alla dessa var då kopplade till Förlagshuset.

År 2002 byggdes de två översta våningarna om, och 2012 även de nedre kontorsplanen med bland annat hyresgästanpassning, nya entréer samt invändig och utvändig färgsättning. Samma år invigdes ett nytt kulturhus för unga i huset, som i oktober samma år fick namnet Frilagret efter en omröstning med 300 förslag. Året efter invigdes Litteraturhuset. Det startade medan stadsbibliotekets huvudbyggnad vid Götaplatsen var stängd för ombyggnad. Sedan 2014 administreras verksamheten av den ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus. 

Källa: Wikipedia och Higab.