Verksamhetsplattform & medlemsskap

  1. Föreningen har som mål att främja medlemmarnas intressen och att utveckla Lagerhuset till en mötesplats och resurs för publicistisk och kulturell verksamhet.
  2. Föreningens medlemmar deltar genom gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt kring utmaningar i en publicistisk värld i stor förändring. 
  3. Lagerhuset i Göteborg ska vara öppen för omvärlden och stödja medlemmarnas offentliga verksamhet liksom gemensamma publika initiativ. Föreningen ska verka för att Lagerhuset utvecklas till en mötesplats och arena för samtal om litteratur och samhälle.
  4. Lagerhuset i Göteborg hävdar människors lika värde och verkar för att yttrandefriheten och demokratin värnas och fördjupas. 

Föreningen bjuder in alla kulturverksamheter i Lagerhuset till medlemskap.

Villkor för medlemskap

Medlemskap
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen fortlöpande på styrelsemöten under verksamhetsåret. Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver. Sökande ska bedriva verksamhet i Lagerhuset och vara betalande hyresgäst i Lagerhuset. Medlemskap får vägras om särskilda skäl för det finns.

§ 5 Medlems skyldigheter 
Varje medlem är skyldig att betala medlemsinsatser enligt stadgarna och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter och serviceavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift och serviceavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift och serviceavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning
En medlem som grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, eller inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver, eller inte längre uppfyller de krav som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna, får uteslutas. Ett beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman.

§ 9 Upphörande av medlemskap
Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits, utom i de fall som regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.  

Bli medlem

Kontakta Föreningen Lagerhusets ordförande
karin.dalborg@natverkstan.net